Hovedmålet er å øke den grenseoverskridende bevegeligheten på arbeidsmarkedet gjennom å kartlegge, vekke interesse, øke kunnskap og utvikle verktøy for bedre matching og arbeidsmuligheter over landegrensen, med hovedvekt på områdene teknikk og realfag.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en grenseutviskende tankemåte gjennom aktiv deltagelse fra og i nære koblinger mellom høyskoler, næringsliv og vitensentre samt myndigheter og undervisningsinstitusjoner.

Prosjektet har definert fem effektmål, konkretisert fra prosjektets hovedmål:

  1. Ökat intresse för arbetsmöjligheter över landsgränsen
  2. Öka kunskap om näringslivet i bägge länder
  3. Ökad insikt i framtidsmöjligheter och utmaningar
  4. Ökat intresse och kunskap inom teknik och realfag bland befolkningen
  5. Ökat söktryck till tekniska utbildningar och lärarutbildningar inom teknik och realfag.

Disse fem målene bidrar rett inn i innsatsområdets målsetninger. En slik måloppnåelse som her skissert vil aktivt berede grunnen for fremtidig videre forbedringsarbeide innen feltet i begge land.

KonferanseDNApanorama_web

Ökat intresse för arbetsmöjligheter över landsgränsen
For å klare å øke sysselsetningen og mobiliteten i hele regionen må vi skape økt interesse for mulighetene som finnes. Dette dreier seg stort sett om å arbeid bevisst med det som er attraktivt på den andre siden av grensen.

Målet er å øke interessen for mulighetene til å arbeide med naturvitenskap og teknologi blant ungdom i alderen 16-19 år med 10 % innen juni 2018 sammenlignet med desember 2015.

GemensamBild

Öka kunskap om näringslivet i bägge länder
Det andre delmålet for å nå prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om næringslivet i begge land. Økt kjennskap til og kunnskap om de faktiske mulighetene som eksisterer, vil kunne påvirke ungdommenes valg. Når noe er kjent og forstått er valg lettere.

Målet er å øke ungdommens kunnskap og kjennskap til næringslivet i begge land med 20 % innen juni 2018 sammenlignet med desember 2015.

Nettverk

Ökad insikt i framtidsmöjligheter och utmaningar
Det tredje delmålet som er viktig for å nå hovedmålet er at ungdom ser at det er gode fremtidsmuligheter når de velger å utdanne seg innen naturvitenskap og teknologi. Det gjelder både jobbmuligheter og i form av lønn, interessante opgaver og det å få være med på noe det er behov for i regionen.

Målet er å øke innsikten i fremtidsmuligheter og utfordringer blant ungdom med 20 % innen juni 2018 sammenlignet med desember 2015.

4d-frame3

Ökat intresse och kunskap inom teknik och realfag bland befolkningen
Det fjerde delmålet for å nå prosjektets hovedmål er rettet mer mot den generelle befolkningen. Vi vet at støtte hjemmefra er viktige elementer for ungdoms utdanning og yrkesvalg. Økt interesse og kunnskap for fagområdene i befolkningen generelt, vil dermed påvirke ungdommenes valg.

Målet er å øke interessen og kunnskapen innen teknikk og realfag i befolkningen i de to regionene med 5 % innen juni 2018 sammenlignet med desember 2015.

makey

Ökat söktryck till tekniska utbildningar och lärarutbildningar inom teknik och realfag
Det femte og siste delmålet er et mål direkte knyttet til ungdommers valg som naturviterer og som lærere innen faget.

Målet er å øke antall søkere til tekniske utdanninger og øke antall søkere til lærere med fordypning i naturvitenskap på regionenes to høgskoler med 5 % innen juni 2018 sammenlignet med höstterminen 2015.