_DSC6798
Altfor få barn og unge har lyst til å gå videre med realfag, teknikk og matematikk. I prosjektperioden har vi prøvd å skape flere spennende aktiviteter som får gjennomslag i media på målgruppens vilkår, i den hensikt å øke status og interessen for utdanning innenfor teknikk og realfag. Vi har derfor gjennomført spennende Science camper, Science circus (oppsøkende), First Lego League og andre konkurranser over landegrensene.

Inom projektet planerar vi att skapa flera spännande aktiviteter för projektets målgrupp för att höja statusen och intresset för utbildningar inom teknik och realfag. I flera av projektets science-aktiviteter finns en stor potential att koppla samman den specifika aktiviteten med lärarstudenter. Det finns mycket att lära kring teknikdidaktik och inte minst «science cirkus» och «camperna» är intressanta i detta sammanhang.

Science Camp

Science camp Hessdalen

Science camper har vært arrangert i Hessdalen i flere år av Høgskolen i Østfold. Prosjektets ressurser gikk ikke til å drive campen, men til å utvide konseptet med lærerkurs i feltarbeid.

I 2016 ble det etablert tre basecamper i Hessdalen, og i 14 dager arbeidet studenter og elever med datainsamling, overvåkning og analyse. Dette gav stor medieomtale, trolig over 20 webaviser meldte om denne saken, samt at NRK lagde en reportasje som gikk på riksnyhetene.

Under utarbeidelsen av feltarbeidskurset ble det gjennomført to feltforskningsoppdrag i Hessdalen, en om vinteren og en om høsten. I tillegg er det utviklet et kursopplegg for lærere rundt Science Camp Hessdalen-prosjektet. Dette konseptet ble tilpasset marint miljø og ble brukt i prosjektets testcamp på Tjärnö våren 2017.

Ved Høgskolen i Østfold er det også utviklet et 10 studiepoengs valgfag som kalles feltforskning, der Science Camp programmet i Hessdalen er innarbeidet. Dette er nå formelt antatt i studieportefølje til Høgskolen i Østfold.

Science camp Marine Park Greåker

I prosjektperiodet er flere undervisningsopplegg blitt utarbeidet «av ungdom for ungdom». Ungdom vil gjerne ha undervisningen ut av klasserommet. Da elevene gjør praktiske øvelser i nasjonalparken eller sammen med representanter fra lokale næringsliv (Nexans, Borregaard, Sykehuset Østfold), øker forståelsen av deres livsgrunnlag. Oppgavene som er utarbeidet og fulgt i denne prosessen viser samspillet mellom Science (det faglige) og kreativitet (entreprenørskap/innovasjon) som metode. For å skape nye arbeidsplasser og arbeidsmuligheter er det viktig at kreativitet stimuleres.

Science camp Marine Park Inspiria/Innovatum/Høgskolen i Østfold

Testcamp ble gjennomført i juni 2017 med 20 elever og 10 ledere fra både Norge og Sverige. Deltagerne lærte om havforskning, som er viktig for fremtiden med tanke på både ernæring, miljø og energi og som vil fortsette å utgjøre et stort arbeidsmarked. Deltagerne lærer om robotikk, programmering og undervannsteknologi. Dette er områder som kan gi store arbeidsmuligheter i regionen.

Inspiria har sammen med Cicignon skole utviklet og gjennomført elev- og lærerkurs innenfor temaet ny teknologi og marin førsøpling i Engelsviken (Fredrikstad). Kurset for lærere gikk over to dager, og kurset for elever med lærere med en dags varighet. Kursen inneholt feltarbeid på strand, Marine Tech presenterte undervannsdronen ROV som lærere og elever fikk testkjøre, prøve foplsskope som er et lite feltmikroskop i papp, lage egen lunsj med spiselige ting fra havet, tur med undervisningsbåten Ny-Vigra og ikke minst foredrag om marin forsøpling.

Science Circus skolor

Science on tour – INSPIRIA

På norsk side er det blitt gjennomført fire ulike undervisningsopplegg og testet på totalt 1355 elever:

Programmering med EV3-roboter
Emnet programmering vil med stor sannsynlighet komme i den nye norske læreplanen. Vi valgte å bruke EV3-roboter fra LEGO. Disse robotene er enkle å programmere ved hjelp av en iPad. Elevene jobbet sammen parvis og programmerte roboten rundt på en spillmatte.

Der skulle de samle poeng og informasjon om norske og svenske bedrifter. Det hele ble avsluttet med en Kahoot der spørsmålene var knyttet til de samme norske og svenske bedriftene.

Showforedrag
Her samlet vi så mange elever som mulig og holdt et science show og hadde en powerpointvisning. Vi viste ulike type eksperimenter og knyttet disse oppimot noen norske og svenske bedrifter. Blant annet lagde vi flaskeraketter med bioetanol som drivstoff som ble knyttet til Borregaard og GKN Aerospace.

Solceller
Elevene lærer om hvordan en solcelle virker og alle fikk lage hvert sitt lille solcellepanel. Det vil dukke opp mange arbeidsplasser i fremtiden knyttet til solceller, og bedrifter som produserer dette samt benytter seg av solcelleteknologi ble nevnt.

Nåtidens jeg og fremtidens mat

Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene fikk prøvd seg på praktiske og utforskende oppgaver for å finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden.Alle elevene fikk også smake på sirisser.

Science on tour – INNOVATUM

Alle aktiviteter har blitt gjennomført ute på skoler eller bedrifter i Fyrbodal. Totalt 2239 svenska elever i kommunene Kungshamn, Strömstad, Åmål, Dals-Ed, Lysekil, Uddevalla, Frändefors, Vänersborg og Trollhättan har deltatt på Science on tour under prosjektperioden.

Programmering EV3
Det ble brukt samme spillmatte som Inspiria hadde laget og med informasjon om bedrifter samt påfølgende quiz der elevene fikk svare på spørsmål om bedriftene, forsterket den røde tråden-koblingen. Mattene var også designet slik at elevne fikk kjennskap til bedrifter på begge sider av grensen.

Programmering Micro:bit
Ved fire anledninger pakket vi ned de programmerbare mikrokontrollkorten Micro:bit og dro ut til ulike skoler.

Minifabriken
Denne workshop simulerer en fabrikk i miniatyr der elevene lager frontlastere i LEGO. Spørsmål omkring logistikk, kommunikation og arbeidsorganisasjon ble behandlet i etterfølgendene diskusjon med elevene.

Hållbar utveckling
Sirkulær økonomi ble presentert for elevene gjennom forelesning og workshop. Bærekraftig utvikling kobles til en av Innovatums utstillningsdel med samme tema.

Planetarium
Innovatums mobile planetarium fulgte med ut på tour til Strömstad og Dals-Ed. Denne workshop kobles til Innovatums utstillingsdel Rymd.

Tjejer och teknik, IGE-day
Disse aktivitetene handlet om å inspirere jenter for naturvitenskap og teknikk gjennom å utføre workshop med programmering ute i en bedrift (GKN).

Emission
Dette er en workshop om simulering av verdenshandelen. Den illustrerer hvordan land eller regioners ulike forutsetninger påvirker handelen.

Forelesning
Innovatum Science Center har dratt ut til skoler med forelesninger innenfor disse emnene: Människa – maskin,Vilka är de tio mest intressant teknologierna som kommer att ha störst påverkan på vår framtid?, Förändringen som samhällen i hela värden gått igenom de senaste 200 åren, från jordbrukssamhälle till globaliserat industrisamhälle.

FIRST LEGO League samarbeid/science tävlingar/event

FIRST LEGO League (FLL) er en årlig kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Den regionale turneringen har blitt arrangert på Inspiria i flere år, og etter prosjektstart har også Innovatum arrangert for sin region. Her har det vært deling av erfaring mellom science centrene og under prosjektperioden hatt streaming og dialog med hverandre under arrangementet. I tillegg har Inspiria gjennomførtet programmeringskurs av robot (EV3) som benyttes under FLL. Et lag som har deltatt i konkurransen i flere år hjalp de 31 kursdeltakerne med programmeringen mens veileder underviste.